Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 19/2020privind aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “SPATIU BIBLIOTECA” din satul ODĂILE , comuna ODĂILE , judeţul Buzău2020/07/31
HCL 18/2020privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2. al comunei Odăile, județul Buzău2020/06/18
HCL 17/2020privind rectificarea bugetului comunei Odăile, județul Buzău pe anul 2020;2020/06/18
HCL 16/2020privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ODAILE, județul Buzău2020/05/29
HCL 15/2020Privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău2020/04/30
HCL 14/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20202020/04/30
HCL 13/2020pentru modificarea Hotararii nr. 6 din 2015 a Consiliului Local Odaile …” privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere terenuri cu destinaţie păşune comunală2020/04/30
HCL 12/2020privind raportul consilierilor locali ai comunei Odaile, judetul Buzau pe anul 2019;2020/04/30
HCL 11/2020privind raportul primarului comunei Odaile, judetul Buzau pe anul 2019;2020/04/30
HCL 10/2020privind rectificarea bugetului comunei Odăile, judetul Buzau petru anul 2020;2020/04/30
HCL 9/2020privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice la nivelul Primăriei comunei Odăile, judetul Buzau pentru anul 2020;2020/02/21
HCL 8/2020privind stabilirea salariilor de baza ale angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odaile pentru anul 2020;2020/02/21
HCL 7/2020privind aprobarea bugetului comunei Odăile, judetul Buzau petru anul 2020;2020/02/21
HCL 6/2020Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2020- aprilie 20202020/01/30
HCL 5/2020pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IULIE 2019 – DECEMBRIE 20192020/01/30
HCL 4/2020privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare2020/01/30
HCL 3/2020Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Odăile, judeţul Buzău2020/01/30
HCL 2/2020privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul IV. al anului 20192020/01/30
HCL 1/2020pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE acordate la nivelul comunei Odăile , judeţul Buzau in anul 20202020/01/30
HCL 34/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2019 – ianuarie 20202019/10/01
HCL 33/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Odaile, jud. Buzau pe anul 20192019/10/01
HCL 32/2019privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei Odaile, jud. Buzau2019/10/01
HCL 31/2019privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri comunale  DC82, DC182 si drum satesc DS6” in vederea intocmirii documentatiei DALI si accesarea de fonduri prin programul Fondul de Dezvoltare si Investitii2019/10/01
HCL 30/2019privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a imobilului „Camin cultural” situat in comuna Odaile, nr. 19, jud. Buzau2019/10/01
HCL 29/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Odaile, jud. Buzau pe anul 20192019/09/13
HCL 28/2019privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei Odaile, jud. Buzau2019/09/13
HCL 27/2019privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 1380/23.09.2014 incheiat intre Consiliul local Odaile si Nicomar Prim Team SRL2019/09/13
HCL 26/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului de investitie „Sistem de alimentare cu apa, com. Odaile, jud. Buzau” in vederea derularii investitiei  prin PNDL2019/09/05
HCL 25/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Odaile, jud. Buzau pe anul 20192019/08/09
HCL 24/2019privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău si aprobarea Organigramei si a Statului de functii2019/08/09
HCL 23/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 20192019/07/12
HCL 22/2019pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IANUARIE 2019 – IUNIE 20192019/07/12
HCL 21/2019privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei Odăile a doua terenuri pentru cauza de utlitate publică2019/06/28
HCL 20/2019privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei ODĂILE a unei suprafețe de teren situate în satul Valea -Fântânei, comuna ODĂILE2019/06/28
HCL 19/2019privind trecerea unor terenuri din domeniul privat in domeniul public al comunei Odăile pentru cauza de utlitate publică2019/05/31
HCL 18/2019privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei ODĂILE a unei suprafețe de teren situate în satul Valea -Fântânei, comuna ODĂILE2019/05/31
HCL 17/2019pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor2019/05/31
HCL 16/2019pentru aprobarea participării comunei Odăile prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,PROGAZ BUZĂU 2020“2019/05/20
HCL 16/2018privind rectificarea bugetului local pentru anul 20182018/07/31
HCL 15/2018privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei Odăile a unui teren2018/07/31
HCL 14/2018pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IANUARIE 2018 – IUNIE 20182018/07/31
HCL 13/2018privind prelungirea contractului de închiriere încheiat cu S.C. GRAMA C.V. ,, LA BRAZI,, S.R.L.2018/06/29
HCL 12/2018privind includerea în Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social sub Programul ,, Aşezăminte culturale,, pentru realizarea obiectivului de investiţie ,,CONSTRUIRE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL, SAT ODĂILE, COMUNA ODĂILE JUDEŢUL BUZĂU ,,2018/06/29
HCL 11/2018privind revocarea Hotararii Consiliului Local Odăile nr. 10/2018 privind darea spre administrare gratuită a unor spaţii situate pe izlazurile comunale Valea Fântânei şi Piatra Albă, aflate în domeniul privat al comunei Odăile pentru funcţionarea unor stâni2018/05/29
HCL 10/2018privind darea spre administrare gratuită a unor spaţii situate în satele Valea Fântâneişi Piatra Albă, aflate în domeniul public al comunei Odăile pentru amenajarea unor stâni2018/04/12
HCL 9/2018privind rectificarea bugetului local pe anul 20182018/03/16
HCL 8/2018privind organizarea, administrarea şi expoatarea pajiştilor permanente aflate în domeniul public sau privat al UAT Odăile, judeţul Buzău în anul 20182018/02/15
HCL 7/2018privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 20172018/02/15
HCL 6/2018privind transformarea uneri funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odăile, judeţul Buzău şi modificarea Organigramei şi Statului de funcţii2018/02/15
HCL 5/2018privind aprobarea bugetului local pentru anul 20182018/02/15
HCL 4/2018Privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 20182018/01/30
HCL 3/2018privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Odăile, judeţul Buzău2018/01/30
HCL 2/2018pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IULIE 2017 – DECEMBRIE 20172018/01/30
HCL 1/2018Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Odaile cu privire la modul aducerii la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local pentru anul 20172018/01/30
HCL 37/2017privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odaile, jud. Buzau2017/12/29
HCL 34/2017privind rectificarea bugetului local pentru anul 20172017/10/26
HCL 33/2017privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ODĂILE, judeţul Buzău2017/10/26
HCL 32/2017privind transformarea uneri funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odăile, judeţul Buzău2017/09/28
HCL 31/2017privind aprobarea solicitarii de garante din partea Fondului Natonal de Garantare pentru proiectul integrat fnantat prin sub-masura 7.2 – ,,investti in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” al comunei Odaile prin AFIR 2014-2020 prin Proiectul ,,Modernizare drumuri comunale DC 84, DC 182 si Drum satesc DS 9, comuna Odaile, judetul Buzau” , conform Contract de fnantare nr. C0720RM0000021521000455/13.09.2017”2017/09/28
HCL 30/2017privind rectificarea bugetului local pentru anul 20172017/09/28
HCL 29/2017privind implementarea proiectului ,,AMENAJARE TEREN PENTRU AGREMENT – MULTISPORT – ODĂILE”2017/09/04
HCL 28/2017privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Odăile a unui teren situat în satul Valea Fantanei , comuna Odăile, judeţul Buzău2017/09/04
HCL 27/2017pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Odăile nr.18/26.05.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ODĂILE, judeţul Buzău2017/09/04
HCL 26/2017privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ODĂILE, judeţul Buzău2017/09/04
HCL 25/2017pentru revocarea H.C.L. nr. 23/31.07.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Odăile, judetul Buzău2017/09/04
HCL 23/2017privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ODĂILE, judeţul Buzău2017/07/31
HCL 22/2017privind stabilirea salariului de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odaile, jud. Buzau si a indemnizatiei Consilierilor locali2017/07/31
HCL 21/2017privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 20172017/07/07
HCL 20/2017pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IANUARIE 2017 – IUNIE 20172017/07/07
HCL 19/2017privind amenajarea unei staţii pentru transportul public de călători în comuna Odăile, satul Valea Fântânei pe DJ 203 L şi infiintare şi unei staţii de autobuz în satul Lacu la Km 2 pe DC 842017/07/07
HCL 18/2017privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ODĂILE, judeţul Buzău2017/05/26
HCL 17/2017privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 20162017/05/26
HCL 16/2017privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 20172017/05/26
HCL 15/2017privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău pe anul 20172017/03/28
HCL 5/2016privind aprobarea bugetului local pentru anul 20162016/01/29

Comments are closed.