Hotărâri ale Consiliului local

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
HCL 23/2024pentru modificarea ANEXEI la HCL nr. 2 din 25.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Odaile, judetul Buzău în anul 20242024/05/31
HCL 22/2024Privind shimbarea de destinaţie a imobilului ,, Școala Valea Fântânei” pentru scoaterea corpului de clădire și a terenului aferent din baza materială a unității de învățământâ2024/05/31
HCL 21/2024pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Odăile în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare2024/05/31
HCL 20/2024pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Odăile în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de către organizatii care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)2024/05/31
HCL 19/2024privind aprobarea NOTĂ CONCEPTUALĂ PROIECT „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA ODĂILE, JUDEȚUL BUZĂU2024/04/16
HCL 18/2024privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Odăile este membru asociat2024/04/16
HCL 17/2024privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Odăile2024/04/16
HCL 16/2024privind stabilirea perioadei efectuării inventarierii anuale a bunurilor care aparţin domeniului public și privat al comunei Odăile, județul Buzău2024/03/22
HCL 15/2024privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Scorțoasa, județul Buzău în calitate de lider și Asociația Ortodoxă Filantropia Berca, Serviciul Socio-Medical de Îngrijiri la Domiciliu Filantropia, în calitate de partener, respectiv comunele Cănești, județul Buzău, Chiliile, județul Buzău și Odăile, județul Buzău, în calitate de parteneri, pentru realizarea proiectului ”Constructia unui centru de zi pentru persoane varstnice si furnizarea de servicii sociale de ingrijire la domiciliu in comuna Scorțoasa, judetul Buzău” în cadrul PIDS 2021-2027, P06 Servicii de …2024/03/22
HCL 14/2024privindalegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada APRILIE 2024 – IUNIE 20242024/03/22
HCL 13/2024privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Odaile, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Odaile, judeţul Buzău2024/03/22
HCL 12/2024Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Odăile cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 20232024/03/22
HCL 11/2024privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Odaile , judeţul Buzau, pentru anul 20242024/02/21
HCL 10/2024pentru modificarea și completarea anexei nr 1 la H.C.L. nr. 31 din 29.11 2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2024 cu rata inflaţaţie de 13,8 %2024/02/21
HCL 9/2024Privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei ODAILE, prin concesiune2024/02/12
HCL 8/2024privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al comunei Odăile, judetul Buzău pe anul 20242024/02/12
HCL 7/2024privind aprobarea participării UAT Comuna Odăile la Programul național multianual privind finanţarea elaborării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism2024/01/25
HCL 6/2024privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar2024/01/25
HCL 5/2024privind aprobarea planului annual de achizitii2024/01/25
HCL 4/2024privind aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale2024/01/25
HCL 3/2024privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local2024/01/25
HCL 2/2024privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual2024/01/25
HCL 1/2024privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar aferent anului 2023 al sectiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local al comunei Odaile, jud. Buzau2024/01/08
HCL 33/2023privind aprobarea organigramei si  a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului  comunei Odăile , județul Buzău2023/11/29
HCL 32/2023Privind rectificarea  bugetului local   al comunei Odăile, judeţul Buzău pe anul 20232023/11/29
HCL 31/2023privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru  anul 2023 cu rata inflaţaţiei  de 13,8 %2023/11/29
HCL 30/2023privind rectificarea bugetului local al comunei Odăile, judetul Buzău pe anul 20232023/10/27
HCL 29/2023Privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Odăile, județul Buzău2023/09/29
HCL 28/2023privind aprobarea  STUDIULUI DE FEZABILITATE  la proiect   ,, SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA ODĂILE, JUDETUL BUZĂU ETAPA II”2023/08/17
HCL 27/2023pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IANUARIE 2023 – IUNIE  2023;2023/08/17
HCL 26/2023privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor   si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027, la nivelul Comunei Odaile ;2023/08/17
HCL 25/2023privind  rectificarea  bugetului local  al comunei Odăile, judeţul Buzău pe anul 2023;2023/08/17
HCL 24/2023privind modificarea Annexei 2.2c la Hotararea Consiliului Local al Comunei Odăile nr.21 din 21.09.2022 pentru aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de interventie, a indicatorilortehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferenta obiectivului de investiții ,, Modernizare drumuri comunale DC84, DC182 și drum sătesc DS 6, comuna Odăile, judetul Buzău” astfel cum a fost aceasta modificată prin HCL nr. 10 din 28.03.2023 2023/07/27
HCL 19/2020privind aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “SPATIU BIBLIOTECA” din satul ODĂILE , comuna ODĂILE , judeţul Buzău2020/07/31
HCL 18/2020privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2. al comunei Odăile, județul Buzău2020/06/18
HCL 17/2020privind rectificarea bugetului comunei Odăile, județul Buzău pe anul 2020;2020/06/18
HCL 16/2020privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ODAILE, județul Buzău2020/05/29
HCL 15/2020Privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău2020/04/30
HCL 14/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20202020/04/30
HCL 13/2020pentru modificarea Hotararii nr. 6 din 2015 a Consiliului Local Odaile …” privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere terenuri cu destinaţie păşune comunală2020/04/30
HCL 12/2020privind raportul consilierilor locali ai comunei Odaile, judetul Buzau pe anul 2019;2020/04/30
HCL 11/2020privind raportul primarului comunei Odaile, judetul Buzau pe anul 2019;2020/04/30
HCL 10/2020privind rectificarea bugetului comunei Odăile, judetul Buzau petru anul 2020;2020/04/30
HCL 9/2020privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice la nivelul Primăriei comunei Odăile, judetul Buzau pentru anul 2020;2020/02/21
HCL 8/2020privind stabilirea salariilor de baza ale angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odaile pentru anul 2020;2020/02/21
HCL 7/2020privind aprobarea bugetului comunei Odăile, judetul Buzau petru anul 2020;2020/02/21
HCL 6/2020Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2020- aprilie 20202020/01/30
HCL 5/2020pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IULIE 2019 – DECEMBRIE 20192020/01/30
HCL 4/2020privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare2020/01/30
HCL 3/2020Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Odăile, judeţul Buzău2020/01/30
HCL 2/2020privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul IV. al anului 20192020/01/30
HCL 1/2020pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE acordate la nivelul comunei Odăile , judeţul Buzau in anul 20202020/01/30
HCL 34/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2019 – ianuarie 20202019/10/01
HCL 33/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Odaile, jud. Buzau pe anul 20192019/10/01
HCL 32/2019privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei Odaile, jud. Buzau2019/10/01
HCL 31/2019privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri comunale  DC82, DC182 si drum satesc DS6” in vederea intocmirii documentatiei DALI si accesarea de fonduri prin programul Fondul de Dezvoltare si Investitii2019/10/01
HCL 30/2019privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a imobilului „Camin cultural” situat in comuna Odaile, nr. 19, jud. Buzau2019/10/01
HCL 29/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Odaile, jud. Buzau pe anul 20192019/09/13
HCL 28/2019privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei Odaile, jud. Buzau2019/09/13
HCL 27/2019privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 1380/23.09.2014 incheiat intre Consiliul local Odaile si Nicomar Prim Team SRL2019/09/13
HCL 26/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului de investitie „Sistem de alimentare cu apa, com. Odaile, jud. Buzau” in vederea derularii investitiei  prin PNDL2019/09/05
HCL 25/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Odaile, jud. Buzau pe anul 20192019/08/09
HCL 24/2019privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău si aprobarea Organigramei si a Statului de functii2019/08/09
HCL 23/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 20192019/07/12
HCL 22/2019pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IANUARIE 2019 – IUNIE 20192019/07/12
HCL 21/2019privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei Odăile a doua terenuri pentru cauza de utlitate publică2019/06/28
HCL 20/2019privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei ODĂILE a unei suprafețe de teren situate în satul Valea -Fântânei, comuna ODĂILE2019/06/28
HCL 19/2019privind trecerea unor terenuri din domeniul privat in domeniul public al comunei Odăile pentru cauza de utlitate publică2019/05/31
HCL 18/2019privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei ODĂILE a unei suprafețe de teren situate în satul Valea -Fântânei, comuna ODĂILE2019/05/31
HCL 17/2019pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor2019/05/31
HCL 16/2019pentru aprobarea participării comunei Odăile prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,PROGAZ BUZĂU 2020“2019/05/20
HCL 5/2016privind aprobarea bugetului local pentru anul 20162016/01/29

Comments are closed.