Hotărâri ale Consiliului local

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
HCL 33/2023privind aprobarea organigramei si  a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului  comunei Odăile , județul Buzău2023/11/29
HCL 32/2023Privind rectificarea  bugetului local   al comunei Odăile, judeţul Buzău pe anul 20232023/11/29
HCL 31/2023privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru  anul 2023 cu rata inflaţaţiei  de 13,8 %2023/11/29
HCL 30/2023privind rectificarea bugetului local al comunei Odăile, judetul Buzău pe anul 20232023/10/27
HCL 29/2023Privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Odăile, județul Buzău2023/09/29
HCL 28/2023privind aprobarea  STUDIULUI DE FEZABILITATE  la proiect   ,, SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA ODĂILE, JUDETUL BUZĂU ETAPA II”2023/08/17
HCL 27/2023pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IANUARIE 2023 – IUNIE  2023;2023/08/17
HCL 26/2023privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor   si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027, la nivelul Comunei Odaile ;2023/08/17
HCL 25/2023privind  rectificarea  bugetului local  al comunei Odăile, judeţul Buzău pe anul 2023;2023/08/17
HCL 24/2023privind modificarea Annexei 2.2c la Hotararea Consiliului Local al Comunei Odăile nr.21 din 21.09.2022 pentru aprobarea Documentatiei pentru Avizarea Lucrărilor de interventie, a indicatorilortehnico-economici actualizati, precum si a asumarii cheltuielilor neeligibile aferenta obiectivului de investiții ,, Modernizare drumuri comunale DC84, DC182 și drum sătesc DS 6, comuna Odăile, judetul Buzău” astfel cum a fost aceasta modificată prin HCL nr. 10 din 28.03.2023 2023/07/27
HCL 19/2020privind aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “SPATIU BIBLIOTECA” din satul ODĂILE , comuna ODĂILE , judeţul Buzău2020/07/31
HCL 18/2020privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat finantat prin Masura 7.2. al comunei Odăile, județul Buzău2020/06/18
HCL 17/2020privind rectificarea bugetului comunei Odăile, județul Buzău pe anul 2020;2020/06/18
HCL 16/2020privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ODAILE, județul Buzău2020/05/29
HCL 15/2020Privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău2020/04/30
HCL 14/2020privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 20202020/04/30
HCL 13/2020pentru modificarea Hotararii nr. 6 din 2015 a Consiliului Local Odaile …” privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere terenuri cu destinaţie păşune comunală2020/04/30
HCL 12/2020privind raportul consilierilor locali ai comunei Odaile, judetul Buzau pe anul 2019;2020/04/30
HCL 11/2020privind raportul primarului comunei Odaile, judetul Buzau pe anul 2019;2020/04/30
HCL 10/2020privind rectificarea bugetului comunei Odăile, judetul Buzau petru anul 2020;2020/04/30
HCL 9/2020privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice la nivelul Primăriei comunei Odăile, judetul Buzau pentru anul 2020;2020/02/21
HCL 8/2020privind stabilirea salariilor de baza ale angajatilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Odaile pentru anul 2020;2020/02/21
HCL 7/2020privind aprobarea bugetului comunei Odăile, judetul Buzau petru anul 2020;2020/02/21
HCL 6/2020Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2020- aprilie 20202020/01/30
HCL 5/2020pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IULIE 2019 – DECEMBRIE 20192020/01/30
HCL 4/2020privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare2020/01/30
HCL 3/2020Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Odăile, judeţul Buzău2020/01/30
HCL 2/2020privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul IV. al anului 20192020/01/30
HCL 1/2020pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE acordate la nivelul comunei Odăile , judeţul Buzau in anul 20202020/01/30
HCL 34/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada noiembrie 2019 – ianuarie 20202019/10/01
HCL 33/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Odaile, jud. Buzau pe anul 20192019/10/01
HCL 32/2019privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei Odaile, jud. Buzau2019/10/01
HCL 31/2019privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri comunale  DC82, DC182 si drum satesc DS6” in vederea intocmirii documentatiei DALI si accesarea de fonduri prin programul Fondul de Dezvoltare si Investitii2019/10/01
HCL 30/2019privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a imobilului „Camin cultural” situat in comuna Odaile, nr. 19, jud. Buzau2019/10/01
HCL 29/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Odaile, jud. Buzau pe anul 20192019/09/13
HCL 28/2019privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului comunei Odaile, jud. Buzau2019/09/13
HCL 27/2019privind aprobarea prelungirii, prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 1380/23.09.2014 incheiat intre Consiliul local Odaile si Nicomar Prim Team SRL2019/09/13
HCL 26/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati aferenti obiectivului de investitie „Sistem de alimentare cu apa, com. Odaile, jud. Buzau” in vederea derularii investitiei  prin PNDL2019/09/05
HCL 25/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Odaile, jud. Buzau pe anul 20192019/08/09
HCL 24/2019privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Odăile, judeţul Buzău si aprobarea Organigramei si a Statului de functii2019/08/09
HCL 23/2019privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 20192019/07/12
HCL 22/2019pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada IANUARIE 2019 – IUNIE 20192019/07/12
HCL 21/2019privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei Odăile a doua terenuri pentru cauza de utlitate publică2019/06/28
HCL 20/2019privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei ODĂILE a unei suprafețe de teren situate în satul Valea -Fântânei, comuna ODĂILE2019/06/28
HCL 19/2019privind trecerea unor terenuri din domeniul privat in domeniul public al comunei Odăile pentru cauza de utlitate publică2019/05/31
HCL 18/2019privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei ODĂILE a unei suprafețe de teren situate în satul Valea -Fântânei, comuna ODĂILE2019/05/31
HCL 17/2019pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor2019/05/31
HCL 16/2019pentru aprobarea participării comunei Odăile prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,PROGAZ BUZĂU 2020“2019/05/20
HCL 5/2016privind aprobarea bugetului local pentru anul 20162016/01/29

Comments are closed.